Kliniske studier av kreftpasienter med oral mukositt har vist at lipidfilmen som dannes etter administrering av episil® munngel til munnhulen har en sterk bioadhesjon til de orale slimhinneoverflatene. Lipidfilmen beskytter såroverflatene, og reduserer smerter i munnen raskt og med en langvarig effekt.
I denne studien har blandinger av soyafosfatidylkolin/glyseroldioleat blitt undersøkt i sammenheng med bioadhesjon og retensjon på intraorale slimhinneoverflater. I den første delen av studien har faseatferden og de nanostrukturelle egenskapene til ulike hydrerte og semihydrerte fosfatidylkolin/glyseroldioleat-formuleringer i fysiologisk relevant miljø blitt kjennetegnet ved å bruke synkrotron spissvinklet røntgendiffraksjon (SAXD). I den andre delen ble ikke-kliniske og kliniske data for ulike soyafosfatidylkolin/glyseroldioleat-sammensetninger, inkludert et medisinsk produkt som er på markedet, presentert. Lokal toleranse av soyafosfatidylkolin/glyseroldioleat-formuleringer ble vurdert i tre ikke-kliniske studier i syriske hamstere, mens klinisk vurdering av intraoral bioadhesjon ble gjennomført i en pilotstudie av hode- og halskreftpasienter som gjennomgår strålebehandling.

Hovedfunnet:

 • Flytende lipidkrystalldannende systemer av soyafosfatidylkolin og glyseroldioleat ble vist å effektivt klebe seg fast på mukosale overflater i munnhulen over lengre tid, minst 3 timer etter dosering, som observert i en klinisk pilotstudie av HHK-pasienter.

Les artikkelen

Studien, som omfatter 38 pasienter med sikte på en endelig prøve av 32 evaluerbare pasienter undersøkte intraoral smerteintensitet før og opptil åtte timer etter intraoral administrering av episil® munngel alene eller episil® munngel som inneholder benzydamin.

Studien viste at:

 • episil® munngel ga rask og langvarig smertelindring (opptil 8 timer)
 • inkludering av benzydamin ga ingen ytterligere smertelindring, sammenlignet med episil® munngel alene
 • pasienter rapporterte en gjennomsnittlig reduksjon på 40 % på smerteskalaen 1 time etter administrering av episil® munngel

Last ned plakaten
Les artikkelen

Studien omfattet 12 pasienter og vurderte hvorvidt oral kryoterapi i kombinasjon med episil® munngel, under transplantasjonsperioden reduserer alvorlighetsgraden og varigheten av OM, oral smerte og bruk av TPN, sammenlignet med kryoterapi alene.

Hovedfunn i studien:

 • det var ikke behov for TPN hos pasienter behandlet med episil® munngel
 • lavere grader av OM ble oppdaget i pasientgruppen som ble behandlet med kombinasjonen av episil® munngel og kryoterapi sammenlignet med gruppen som ble behandlet med kryoterapi alene

Last ned plakaten

En stor observasjonsstudie som omfattet 44 leger og mer enn 150 pasienter ble utført i Tyskland i 2012/2013. Målet var å bekrefte effektiviteten og sikkerheten av episil® munngel hos en mangfoldig gruppe av kreftpasienter (dvs. bryst hode og hals, GI og andre kreftpasienter med faste kreftsvulster).

Hovedresultatene for hele pasientpopulasjonen:

 • 90% av pasientene rapporterte om reduksjon av munnsmerte
 • gjennomsnittlig 60% reduksjon av oral smerte når man spiser, svelger eller snakker
 • over 85% av pasientene rapporterte forbedret livskvalitet med episil® munngel
 • halvparten av pasientene kunne spise fast føde allerede etter 5 dager med episil® munngel
 • dramatisk nedgang i OM-graden etter 5 dager med behandling (67% av pasientene på OM-grad 0–1 på behandlingsdag 5)

Last ned plakaten

En pilotstudie med 10 prospektivt innsamlede sammenhengende polikliniske pasienter med kreft i munnhulen. Studien ble utført for å vurdere behandling og forebyggelse av alvorlig oral mukositt og påfølgende konsekvenser med en kommersielt tilgjengelig bioklebende, barrieredannende lipid løsning, episil® munngel, hos pasienter med munnhulekreft behandlet med definitiv strålebehandling i en klinisk setting.

Hovedfunnet i studien:

 • episil® munngel tåles godt, og det er en lovende trend mot mindre avhengighet av ernæringssonde og en mulig reduksjon i liggetid

Last ned plakaten

En åpen parallellgruppestudie utført ved tolv studiesentre i fire land undersøkte sikkerhet og tolerabilitet med episil® munngel pluss SOC versus SOC alene. Undersøkelsen ble utført med hensyn til alvorlighetsgrad og varighet av orale mukosittsymptomer hos pasienter (n = 116) som får kondisjonerende behandling for hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Pasienter med planlagt myeloablativ eller intensiv redusert-intensitet kondisjonerende behandling, etterfulgt av HSCT (n = 116), ble randomisert 1:1 til SOC (som omfattet grunnleggende munnhygiene) eller SOC pluss episil®-behandling. Av de 109 pasientene (median alder 50 år) som mottok studiebehandling (intention-to-treat [ITT]-populasjon), ble 23 ekskludert fra per-protokoll (PP)-populasjonen på grunn av manglende etterlevelse (< 50 % av studiedager med 100 % etterlevelse). Studiens viktigste funn:
 • Verdens helseorganisasjons (WHO) skår for oral toksisitet, som gjenspeiler alvorlighetsgraden av oral mukositt i løpet av de 28 behandlingsdagene, var betydelig lavere for SOC pluss episil® enn for SOC alene i PP-populasjonen (justert gjennomsnitt 0,5 mot 0,7, p = 0,028).
 • Det var en tendens til raskere reduksjon av WHO-scorer i SOC + episil®-gruppen enn i SOC-gruppen i ITT-populasjonen, og også lavere gjennomsnittlige WHO-skårer i SOC + episil®-gruppen, sammenlignet med SOC-gruppen i PP-populasjonen.

Last ned plakaten

Har du spørsmål om studiene eller trenger mer informasjon? Kontakt oss, og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig!