Kliniska prövningar med cancerpatienter med oral mukosit har visat att lipidfilmen som bildas efter administrering av episil® munhålevätska kraftig adhererar till munslemhinnan. Lipidfilmen skyddar de såriga områdena och minskar smärtorna i munnen snabbt och långvarigt.
I denna studie har blandningar av SPC/GDO undersökts avseende bioadhesion och retention på intraorala mukosala ytor. Den första delen av studien kännetecknas av undersökning av fasbeteendet och nanostruktur-egenskaperna hos olika hydrerade och semi-hydrerade SPC-/GDO-formuleringar i en fysiologiskt relevant miljö genom användning av synkrotron röntgenstrålning med liten vinkel (SAXD). I den andra delen presenterades icke kliniska och kliniska data för olika SPC-/GDO-sammansättningar, inklusive en marknadsförd medicinteknisk produkt. Lokal tolerans för SPC-/GDO-formuleringar utvärderades i tre icke-kliniska studier av syriska hamstrar, medan klinisk bedömning av intraoral bioadhesion genomfördes i en pilotstudie av patienter medhuvud-och halscancer, vilka strålbehandlades.

Viktigaste resultatet:

 • Lipida, flytande, kristallbildande SPC- och GDO-system befanns adherera effektivt på mukosala ytor i munhålan under långa tidsperioder, minst 3 timmar efter dosering, vilket kan ses i en klinisk pilotstudie av HNC-patienter.

Läs artikeln

Denna studie omfattade 38 patienter och syftade till ett slutgiltigt urval om 32 utvärderingsbara patienter. Den intraorala smärtans styrka mättes före och upp till 8 timmar efter intraoral administrering av enbart episil® munhålevätska respektive episil® munhålevätska innehållande bensydamin.

Studien visade att:

 • episil® munhålevätska gav snabb och långvarig smärtlindring (upp till 8 timmar)
 • tillsats av bensydamin gav ingen ytterligare smärtlindring jämfört med om enbart episil® användes
 • patienterna rapporterade i genomsnitt 40 % lägre smärtpoäng 1 timme efter administrering av episil® munhålevätska

Ladda ned poster
Läs artikeln

I denna studie, där 12 patienter deltog, undersökte man om oral kryoterapi i kombination med episil® munhålevätska, under transplantationsperioden minskade svårighetsgraden och varaktigheten av oral mukosit, intraorala smärtor och användning av total parenteral nutrition, jämfört med enbart kryoterapi.

De viktigaste resultaten av studien:

 • total parenteral nutrition behövdes inte till patienter som behandlades med episil® munhålevätska
 • oral mukosit var lindrigare i den patientgrupp som fick en kombination av episil® munhålevätska och kryoterapi, jämfört med i gruppen som enbart fick kryoterapi

Ladda ned poster

En stor observationsstudie som involverade 44 läkare och över 150 patienter utfördes i Tyskland 2012/2013. Syftet var att bekräfta effekt och säkerhet av episil® munhålevätska i en blandad grupp cancerpatienter (dvs. patienter med cancer i bröst, huvud och hals, magtarmkanal och andra solida tumörer).

De viktigaste resultaten för hela patientgruppen:

 • 90% av patienterna rapporterade minskad oral smärta
 • i genomsnitt 60% lägre smärta när patienterna åt, svalde och talade
 • över 85% av patienterna rapporterade bättre livskvalitet med episil® munhålevätska
 • hälften av patienterna kunde äta fast föda redan efter 5 dagar med episil®
 • dramatisk minskning av graden av oral mukosit efter 5 dagars behandling (67% av patienterna hade oral mukosit grad 0–1 på behandlingsdag 5)

Ladda ned poster

En pilotstudie som involverade 10 prospektivt utvalda poliklinikpatienter med oral cancer. Syftet med studien var att undersöka prevention och behandling av svår oral mukosit och dess följder vid användning av en kommersiellt tillgänglig bioadhesiv barriärbildande lipidlösning, episil® munhålevätska, hos patienter med oral cancer som behandlades med definitiv radioterapi på klinik.

Det viktigaste resultatet av studien:

 • episil® munhålevätska tolererades väl och en trend mot minskat behov av sondmatning och möjligen kortare sjukhusvistelse är lovande

Ladda ned poster

En öppen parallellgruppsstudie genomförd vid 12 kliniker i 4 länder undersökte säkerheten och tolerabiliteten för episil® munhålevätska plus standardbehandling jämfört med endast standardbehandling avseende svårigheten och durationen av orala mukositsymtom hos patienter (n=116) som erhåller förbehandling för blodstamcellstransplantation (HSCT). Patienter planerade för myeloablativ eller intensiv förbehandling med reducerad intensitet följt av HSCT (n=116) randomiserades 1:1 till standardbehandling (vilket omfattade grundläggande munhygien) eller standardbehandling plus episil®-behandling. Av de 109 patienter (medianålder 50 år) som erhöll studiebehandling (intention-to-treat [ITT]-population), exkluderades 23 från per-protokoll (PP)-populationen på grund av otillräcklig följsamhet (<50 % av studiedagar med 100 % följsamhet).

De huvudsakliga fynden från studien:

 • WHO Oral Toxicity Score (poäng för oral toxicitet), vilken återspeglar svårighetsgraden av oral mukosit över 28 behandlingsdagar, var signifikant lägre för standardbehandling plus episil® jämfört med enbart standardbehandling i PP-populationen (justerat medelvärde 0,5 jämfört med 0,7, p=0,028).
 • Det fanns en tendens till en snabbare reducering av WHO-poäng i standardbehandling + episil®-gruppen jämfört med standardbehandlingsgruppen i ITT-populationen, och också lägre genomsnitt av WHO-poängen i standardbehandling + episil®-gruppen jämfört med standardbehandlingsgruppen i PP-populationen.

Ladda ned poster

Randomiserad, kontrollerad, öppen prövning med flera centra, som inkluderade 60 cancerpatienter, utvärderade lokal analgetisk effekt av episil® munhålevätska hos patienter med oral mukosit inducerat av cellgift/strålbehandling. Patienterna randomiserades i ett förhållande 1:1 till episil®-gruppen eller KS-gruppen (en mucoadhesiv munskölj, KangsuTM; Luye Pharmaceutical Co. Ltd, Nanjing, Kina).

De viktigaste resultaten av studien:

 • Den lokala analgetiska effekten av episil® inom 6 timmar efter behandlingen var signifikant bättre än KS
 • Den analgetiska effekten av episil® varade i 6 timmar efter behandlingen, vilket var längre än för KS
 • episil® vidhäftade lätt och lipidfilmen bildades snabbt
 • Det fanns ingen signifikant skillnad i förekomsten av biverkningar mellan de två grupperna.

Läs artikeln

Har du några frågor om studierna eller vill ha mer information? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig!