Om sjukdomen

Oral mukosit är en smärtsam inflammation med sårbildning i munslemhinnan. Det är en vanlig biverkning av cancerbehandling med strålning eller cytostatika. I svåra fall kan tillståndet begränsa möjligheterna att behandla cancern genom att dosen måste sänkas eller behandlingen skjutas upp. Oral mukosit kan i avancerade stadier vara extremt smärtsam och hindra patienten från att äta. Sjukhusinläggning för uppvätskning, smärtlindring med opioider och total parenteral nutrition kan bli nödvändigt. Nedbrytningen av den skyddande munslemhinnan kan dessutom medföra risk för inflammationer.
 • 40–75% av alla patienter som behandlas med cytostatika lider av oral mukosit (Ref. 1-5).
 • Över 90% av alla patienter med cancer i huvud–hals får oral mukosit (Ref. 1-5).
 • Upp till 100% av alla patienter som genomgår benmärgstransplantation får oral mukosits (Ref. 1-5).
 • Patienter med oral mukosit löper fyra gånger så stor risk för oplanerade avbrott i strålbehandlingen, och sannolikheten för sjukhusinläggning är mer än tre gånger så stor, vilket resulterar i betydande sjukvårdskostnader (Ref. 6).
 • Sannolikheten för att cytostatikadosen måste sänkas är mer än sex gånger så stor hos patienter med oral mukosit (Ref. 6).
 • Oral mukosit medför fyra gånger större risk för oplanerade avbrott i strålbehandling och 3,4 gånger högre risk för avbrott i eller uppskjuten cytostatikabehandling (Ref. 6).
 • Så mycket som upp till en av fem patienter med oral mukosit måste få total parenteral nutrition. I en studie fann man att en tredjedel av de patienter som hade oral mukosit grad 3–4 måste få gastrostomisond (Ref. 6).

Grader av oral mukosit

Det finns flera olika skalor för att gradera allvarlighetsgraden av oral mukosit. En av de oftast använda har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO). I WHO-skalan kombineras objektiva slemhinneförändringar (rodnad och sårbildning) och funktionspåverkan (förmågan att äta) för beräkning av ett poängtal.

I en klinisk studie av oral mukosit kunde man visa att episil® munhålevätska medförde lindrigare och kortvarigare mukosit i patientgruppen som fick episil® munhålevätska än i gruppen som fick standardbehandling. Läs mer om kliniska data här för att få veta mer om studieresultatet.

Oral mukosit får konsekvenser

Oral mukosit orsakar inte bara smärta utan leder även till högre sjukvårdskostnader. Tillståndet kan leda till:

 • Avbruten cancerbehandling
 • Oförmåga att äta, dricka, svälja eller tala
 • Dehydrering och undernäring
 • Viktminskning
 • Sjukhusinläggning
 • Total parenteral nutrition (TPN)
 • Användning av opioider för smärtlindring
 • Försämrad livskvalitet

episil® munhålevätska har utvecklats för att skydda munslemhinnorna och minska smärtorna, och på det sättet hjälpa patienterna att bevara sin nutritionsstatus under cancerbehandlingen. Det kan medföra minskat behov av TPN, opioider och behandlingsavbrott och leda till högre livskvalitet.

Läs mer